องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด  
จะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ   ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558
 
เอกสารของผู้สูงอายุ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขาผักไห่
เอกสารคนพิการ
1.1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขาผักไห่